Política de Compres

1. Objecte

Les presents condicions generals d’ús i venda (d’ara endavant les “Condicions Generals”) tenen com a finalitat regular tota utilització que es faci de la pàgina web www.fibfisio.com (d’ara endavant el “Lloc web”). El proveïdor dels articles oferts és Joan Manel Torrablba amb NIF 47150816B, Carrer de la Reina Elionor, 60, 08205 Sabadell, Barcelona (d’ara endavant “*Fibfisio”). Per realitzar cerques de productes i veure les seves característiques, no resulta necessari complir cap requisit previ addicional als indicats per a cada cas en particular. No obstant això l’anterior, per realitzar compres per mitjà del Lloc web s’aconsella la creació d’un compte (d’ara endavant el “Compte”) que atorgarà la condició de client (d’ara endavant el “Client”) a l’usuari del Lloc web. Per crear aquest Compte bastarà amb punxar a l’enllaç El meu Compte que apareix a la pàgina principal del Lloc web, i seguir les instruccions que s’indiquen per a la creació de la mateixa (veure privadesa i protecció de dades). Una vegada creada el Compte, l’usuari del Lloc web adquirirà la condició de Client de *Fibfisio, comptant amb un nom d’usuari i d’una contrasenya per tenir accés al Lloc web.
L’ús del nom d’usuari i la contrasenya abans referida és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, dels mateixos a tercers. En tal sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent dels mateixos i a mantenir-los protegits del coneixement de tercers, assumint tota responsabilitat que pugui derivar-se de la seva revelació, i exonerant de la mateixa a *Fibfisio. En cas que un Client tingui algun tipus de sospita en relació amb l’ús del seu nom d’usuari i contrasenya per un tercer, haurà de procedir immediatament a la modificació de la contrasenya seguint els tràmits establerts per a això en el Lloc web.

2. Acceptació

Amb el simple accés al Lloc web, vostè és considerat “Usuari” del mateix i accepta aquestes Condicions Generals, obligant-se a complir amb l’aquí establert. Així mateix s’informa que *Fibfisio es reserva el dret de modificar la presentació i configuració del Lloc web, així com aquestes Condicions Generals a qualsevol moment, per la qual cosa es recomana la seva lectura amb caràcter previ a cada utilització del Lloc web.

3. Utilització correcta del Lloc web.

Els Usuaris s’obliguen a fer un ús diligent, correcte i lícit del Lloc web i, en particular, a títol merament enunciatiu i sense que la intenció sigui la de realitzar una llista taxativa, es comprometen a abstenir-se de:

  • Utilitzar el Lloc web de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic;
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol mitjà de comunicació, transformar o modificar el contingut del Lloc web, tret que estigui legalment permès o que es compti amb la prèvia autorització del titular dels drets que en qüestió es vegin afectats;
  • Realitzar qualsevol acte que consisteixi en una vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a *Fibfisio
    o a tercers;
  • Emprar tant el Lloc web com la informació obtinguda a través del mateix para *publicitar o comerciar amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat ja sigui comercial o no;

Els Usuaris respondran pels danys i perjudicis de qualsevol tipus, causats tant a *Fibfisio com a qualsevol tercer, amb motiu de l’incompliment de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les Condicions Generals o en la legislació en vigor que resulti aplicable en la matèria.

*Fibfisio vetllarà a tot moment pel compliment de l’ordenament jurídic en vigor, estant legitimat tant per interrompre els serveis subministrats a través del Lloc web com per ordenar l’eliminació d’un Compte en cas en què arribi al seu coneixement la presumpta comissió de delictes o faltes tipificats en el Codi Penal. Així mateix *Fibfisio es troba legitimat per adoptar qualsevol altra mesura en relació a les conductes que al seu judici resultin contràries a les presents Condicions Generals, la Llei, la moral, l’ordre públic, les normes establertes per *Fibfisio i/o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de *Fibfisio i/o els seus col·laboradors.

4. Drets de propietat

Queda prohibit l’ús amb finalitats comercials, així com la distribució, modificació o alteració del contingut del Lloc web (textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges) així com del disseny gràfic, codi font i programari, siguin aquests de l’exclusiva propietat de *Fibfisio, com a legítim titular dels mateixos, o siguin de titularitat de tercers sobre els quins *Fibfisio ostenti un altre tipus de drets o llicència d’ús, producte d’una relació contractual amb els seus legítims titulars.

Qualsevol comunicació enviada a *Fibfisio per qualsevol dels mitjans aquí establerts, pot ser emprada per *Fibfisio, qui podrà reproduir-la, distribuir-la, difondre-la públicament, transformar-la, així com exercir qualsevol altre dret d’explotació sobre la mateixa.

Davant qualsevol incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial, els usuaris del Lloc web podran dirigir les seves reclamacions a la següent adreça de correu electrònic: info@fibfisio.com

5. Relació contractual i condicions generals de venda

La relació contractual entre *Fibfisio i el Client que tindrà lloc per mitjà del Lloc web s *reputará com una compra venda per via electrònica i es regularà pel previngut en aquestes Condicions Generals i en la normativa espanyola que resulti aplicable a la matèria.

5.1 Objecte

L’objecte de la relació contractual entre *Fibfisio i el Client serà la compra i venda de suplements alimentosos oferts en el Lloc web. Les característiques dels productes oferts són les que figuren en aquesta pàgina web i s’obtenen punxant en la icona corresponent a cada article, corresponent-se sempre amb les característiques ressenyades pel fabricant.

5.2 Preus

5.3 Formes de pagament

El pagament dels articles podrà realitzar-se per algun dels següents mitjans:

TARGETA DE CRÈDIT o DÈBIT

Els pagaments es realitzen a través d’una passarel·la de pagament proporcionada per *Redsys. Les dades de la teva targeta no es recopilen per part de *Fibfisio ni cap sistema accessori i viatgen sempre encriptats.
El pagament mitjançant targeta no *debengará despeses afegides.

Els mètodes de pagament “Targeta de crèdit o dèbit” estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores, però si el pagament no és autoritzat, la comanda podrà ser desestimat.

El pagament de la comanda realitzada haurà d’efectuar-se per algun dels mitjans indicats anteriorment. La falta de pagament per endavant en el número de compte indicat quan s’hagi optat el pagament per transferència bancària, així com l’ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l’operació de cobrament, donarà dret a *Fibfisio, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d’exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts.

5.4 Lliurament de comandes

Després de completar el procés de compra, *Fibfisio enviarà un email al correu electrònic facilitat pel Client confirmant la recepció de la comanda.

*Fibfisio es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda en el cas que el/els producte/s sol·licitat/s no es trobi/n disponible/s, en aquest cas, es farà constar en mitjançant correu electrònic aquells Producte/s no disponible/s.

5.5 Termini de validesa de l’oferta

Els preus i condicions exposat en el Lloc web són vàlids a cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta.

5.6 Arxiu i accés a la informació

La informació introduïda pel Client al moment de realitzar la compravenda en el Lloc web de *Fibfisio, serà emmagatzemada per *Fibfisio per a la tramitació de l’enviament de la comanda. El Client no tindrà accés a la informació introduïda una vegada s’hagi enviat el formulari de compra, de manera que en cas que desitgi modificar alguna dada referent a alguna comanda en particular i no pugui realitzar-ho en la secció “El meu Compte” de la web, haurà de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a info@fibfisio.com.

5.7 Devolucions

No s’accepten devolucions però els tractaments es podran canviar per un altre tractament o producte, previ avís al centre.

6. Llei aplicable i fur

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari quan aquest es trobi a Espanya.

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. En cas d’usuaris amb domicili fos del territori espanyol, les parts, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se en relació amb les mateixes.